This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Všeobecné prodejní podmínky společnosti Karner Düngerproduktion GmbH


1. Rozsah platnosti
Podmínky objednavatele, které jsou v rozporu s našimi prodejními podmínkami nebo se od nich odchylují, uznáváme pouze tehdy, pokud s jejich platností výslovně a písemně vyjádříme souhlas. Tyto prodejní podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce s objednavatelem.

2. Údaje o množství
Množství zboží je vždy uvedeno jako přibližné. Dodávky o 5 % větší nebo menší než uvedené množství nejsou důvodem k reklamaci.

3. Ceny, platba
Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou naše ceny uvedeny ex factory, bez balení a bez daně z přidané hodnoty podle platné sazby. Odečtení skonta je přípustné pouze na základě zvláštní písemné dohody. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná ihned po dodání. Pokud nebyla uzavřena dohoda o pevné ceně, vyhrazujeme si právo na přiměřené změny cen v důsledku změn mzdových, materiálových a distribučních nákladů u dodávek, které se uskuteční 3 měsíce po uzavření smlouvy nebo později.

4. Započtení, zadržovací právo
Objednavatel je oprávněn k započtení pouze v případě, že jeho protinároky byly pravomocně prokázány nebo jsou nesporné. Objednavatel je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

5. Dodání
Termíny dodání nebo dodací lhůty musejí být uvedeny písemně. Vyšší moc, stávky, nevpuštění zaměstnanců na pracoviště a nezaviněná závažná narušení provozu prodávajícího nebo jeho dodavatelů mění dohodnuté termíny a lhůty o dobu trvání takto způsobených narušení plnění. Pokud má kupující nárok na náhradu škody způsobené prodlením, je tento nárok v případě lehké nedbalosti prodávajícího omezen na maximálně 10 % sjednané kupní ceny. Pokud si kupující navíc přeje odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody namísto plnění, musí prodávajícímu po vzniku prodlení stanovit přiměřenou lhůtu pro dodání. Pokud se v době, kdy je prodávající v prodlení, stane dodávka v důsledku náhody nemožnou, odpovídá prodávající s omezením odpovědnosti sjednaným výše. Prodávající nenese odpovědnost, pokud by k újmě bylo došlo i v případě včasného dodání.

6. Převzetí
Kupující je povinen předmět koupě převzít. V případě nepřevzetí může prodávající uplatnit svá zákonná práva. Pokud prodávající požaduje náhradu škody, činí tato náhrada škody 10 % kupní ceny. Náhrada škody se stanoví vyšší nebo nižší, pokud prodávající prokáže vyšší škodu nebo kupující prokáže nižší škodu.

7. Přechod nebezpečí
Pokud je zboží na žádost objednavatele odesláno, přechází okamžikem odeslání, nejpozději však okamžikem opuštění závodu/skladu, nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na zákazníka. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese náklady na dopravu.

8. Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo k dodané věci si ponecháváme až do úplného zaplacení veškerých pohledávek vyplývajících ze smlouvy o dodávce. To platí i pro všechny budoucí dodávky, i když na to vždy výslovně neodkazujeme. Jsme oprávněni vzít si předmět koupě zpět, pokud objednavatel poruší smlouvu. Dokud na objednavatele ještě nepřešlo vlastnické právo, je povinen zacházet s předmětem koupě s péčí. Objednavatel je oprávněn rezervované zboží dále zcizit v rámci běžného obchodního styku. Objednavatel nám již nyní postupuje pohledávky objednavatele z dalšího zcizení zboží podléhajícího výhradě ve výši s námi dohodnuté konečné fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty. My toto postoupení již nyní přijímáme. Toto postoupení platí bez ohledu na to, zda byl předmět koupě dále prodán bez zpracování nebo po něm. Objednavatel je oprávněn k vymáhání pohledávky i po postoupení. Tím není dotčeno naše oprávnění vymáhat pohledávku vlastními silami. Pohledávku však nebudeme vymáhat, pokud zákazník plní své platební závazky z inkasovaných příjmů, není s platbou v prodlení a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nedošlo k zastavení plateb. Zpracování nebo přeměna předmětu koupě objednavatelem se vždy provádí naším jménem a z našeho pověření. V tomto případě čekatelské právo objednavatele k předmětu koupě trvá i nadále na předmětu přeměny. Pokud je předmět koupě zpracováván s jinými předměty, které nám nepatří, získáme spoluvlastnický podíl na novém předmětu v poměru objektivní hodnoty našeho předmětu koupě k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování. Totéž platí v případě smísení. Pokud dojde ke smísení tak, že věc objednavatele bude považována za věc hlavní, má se za to, že zákazník na nás poměrně převádí spoluvlastnický podíl a takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví uschovává pro nás. Odkazuje se na zákon o zajištění bezpečnosti dodávek hnojiv a osiva.

9. Odpovědnost a záruka
Práva objednavatele vyplývající z odpovědnosti za vady zboží předpokládají, že objednavatel řádně splnil své povinnosti prohlédnout zboží a oznámit vady. Nároky z vad se promlčují 12 měsíců po dodání námi dodaného zboží zákazníkovi. Výše uvedená ustanovení neplatí, pokud zákon závazně stanoví delší lhůty. Pokud má dodané zboží přes veškerou vynaloženou péči vadu, která se vyskytovala již v okamžiku přechodu nebezpečí, provedeme podle našeho uvážení buď opravu zboží, nebo dodáme náhradní zboží, a to v případě včasného oznámení vady. Vždy nám musí být poskytnuta příležitost k náhradnímu plnění v přiměřené lhůtě. V případě neúspěchu druhého náhradního plnění může objednavatel odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu, aniž by byly dotčeny případné nároky na náhradu škody. Nároky z vadného plnění nevznikají v případě pouze nepodstatné odchylky od sjednaných vlastností a v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti. Objednavatel má vůči nám regresní nároky pouze za předpokladu, že se svým odběratelem neuzavřel žádné dohody nad rámec povinných nároků z vadného plnění na základě zákona. Pokud prodávající musí na základě zákonných ustanovení podle těchto podmínek nést odpovědnost za škodu způsobenou lehkou nedbalostí, pak je odpovědnost prodávajícího omezená: K odpovědnosti dochází pouze při porušení podstatných smluvních povinností a je omezena na škodu, kterou lze předvídat při uzavření smlouvy. Toto omezení neplatí při usmrcení, poranění a poškození zdraví. Nezávisle na zavinění prodávajícího zůstává nedotčena případná odpovědnost prodávajícího v případě úmyslného zamlčení vady, vyplývající z převzetí záruky nebo závazku obstarat plnění a podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

10. Různé
Tato smlouva a veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právem Rakouska nebo právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místo plnění a výlučná příslušnost soudu pro všechny spory vyplývající ze smlouvy je naše sídlo, pokud není v potvrzení zakázky uvedeno jinak. Pokud jsou jednotlivé body těchto podmínek neúčinné, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastoupí platné ustanovení, které bude svými ekonomickými účinky nejvíce odpovídat neúčinnému ustanovení.

NAHORU