This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Ogólne Warunki Handlowe Karner Düngerproduktion GmbH

1. Zakres obowiązywania
Sprzeczne warunki sprzedaży lub warunki sprzedaży zamawiającego różne od naszych uznajemy wyłącznie po wyraźnej, pisemnej akceptacji ich obowiązywania. Warunki sprzedaży obowiązują również dla przyszłych transakcji z zamawiającym. 2. Dane ilościowe
Podawane ilości towarów należy zawsze traktować jako wartości przybliżone. Dostawy większych lub mniejszych ilości, przy różnicy do 5% ilości końcowych nie mogą być podstawą reklamacji. 3. Ceny, płatność
O ile nie ustalono na piśnie inaczej, nasze ceny obowiązują EXW, bez opakowania i netto, bez podatku VAT, który należy doliczyć według obowiązującej stawki. Potrącenie skonta dozwolone jest wyłącznie po zawarciu odrębnej umowy na piśmie. Jeżeli nie ustalono inaczej cena sprzedaży należna jest w momencie sprzedaży. Jeżeli strony nie zawarły ustaleń w kwestii cen stałych, zastrzega się możliwość stosownych zmian cen w związku ze zmianą kosztów wynagrodzeń, materiału i sprzedaży dla dostaw, które nastąpiły 3 miesiące po zawarciu umowy lub później. 4. Kompensata, prawo zatrzymania towaru
Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty wyłącznie w stosunku do prawomocnie stwierdzonych lub bezspornych roszczeń wzajemnych. Zamawiającemu wolno skorzystać z prawa zatrzymania towaru wyłącznie wówczas, gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego. 5. Dostawa
Terminy i okresy dostaw należy podawać na piśmie. Siła wyższa, strajk, lokaut i niezawinione zakłócenia w działalności sprzedawcy lub jego dostawców modyfikują ustalone terminy i okresy o czas trwania przeszkody w działalności. Jeżeli nabywcy przysługuje roszczenie o naprawienie szkody za zwłokę, to roszczenie to w przypadku lekkomyślności sprzedawcy ograniczone jest do maks. 10% ustalonej ceny sprzedaży. Jeżeli kupujący chce dodatkowo odstąpić od umowy lub domaga się odszkodowania w miejsce świadczenia, sprzedawca, po zaistnieniu zwłoki, musi określić stosowny okres do dostawy. Jeżeli sprzedawca, podczas gdy pozostaje w zwłoce, nie ma możliwości realizacji dostawy ze względów losowych, odpowiada z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń odpowiedzialności. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda wystąpiłaby również w przypadku terminowej realizacji dostawy. 6. Odbiór
Kupujący jest zobowiązany odebrać przedmiot sprzedaży. W przypadku braku odbioru sprzedawcy wolno skorzystać z uprawnień ustawowych. Jeżeli sprzedawca domaga się odszkodowania, to wysokość tego odszkodowania określa się na 10% ceny sprzedaży. Należy ustanowić wyższe lub niższe odszkodowanie, jeżeli sprzedawca lub kupujący wykaże niższą szkodę. 7. Przejście ryzyka
Wysyłka towaru następuje na życzenie zamawiającego, wraz z wysyłką, najpóźniej w momencie opuszczenia zakładu / magazynu, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na zamawiającego. Powyższy zapis obowiązuje niezależnie od tego, czy wysyłka realizowana jest z miejsca spełnienia świadczenia, oraz kto ponosi koszty transportu. 8. Zastrzeżenie własności
Zastrzegamy sobie prawo własności względem dostarczonej rzeczy aż do momentu całkowitej spłaty wszelkich roszczeń z tytułu umowy dostawy. Powyższy zapis dotyczy również wszelkich przyszłych dostaw, nawet jeśli się na niego bezpośrednio nie powołujemy. Przysługuje nam prawo odbioru przedmiotu sprzedaży, jeżeli zamawiający postępuje niezgodnie z umową. Zamawiający jest zobowiązany dbać o rzecz do momentu przejścia na niego prawa własności. Zamawiającemu przysługuje prawo sprzedaży rzeczy objętej zastrzeżeniem w normalnym obrocie handlowym. Zamawiający z góry dokonuje cesji na nas wszelkich roszczeń z tytułu dalszej sprzedaży rzeczy objętej zastrzeżeniem w pełnej wysokości do wysokości ustalonej z nami wysokości faktury wraz z podatkiem VAT. Z góry przyjmujemy tę cesję. Powyższa cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został zbyty dalej za porozumieniem, czy bez porozumienia stron. Zamawiający jest uprawniony do egzekucji roszczenia również po jego cesji. Nasze prawo do samodzielnego przeprowadzenia egzekucji roszczenia pozostaje niewzruszone. Oświadczamy jednak, że powstrzymamy się od egzekucji świadczenia, jeżeli zamawiający spełni swoje zobowiązania płatnicze z pobranych przychodów, nie jest w zwłoce z płatnością i w szczególności nie skierowano wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości i nie wystąpiło wstrzymanie płatności. Obróbka i przetwarzanie przedmiotu sprzedaży przez zamawiającego realizowane jest zawsze w naszym imieniu i na nasze zlecenie. W takim przypadku ekspektatywa prawa własności, przysługująca zamawiającemu w stosunku do przedmiotu sprzedaży przysługuje nadal w stosunku do rzeczy przetworzonej. Jeżeli przedmiot sprzedaży przetwarzany jest wraz z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, uzyskujemy współwłasność nowej rzeczy, w której nasz udział odpowiada stosunkowi obiektywnej wartości naszego przedmiotu sprzedaży do innych obrabianych przedmiotów w momencie przetwarzania. To samo dotyczy przypadków wymieszania. Jeżeli wymieszanie następuje w taki sposób, że rzecz zamawiającego należy traktować jako rzecz główną, strony postanawiają, że zamawiający przeniesie na nas stosunkową część współwłasności i że powstałą w ten sposób własność lub współwłasność dla nas zabezpieczy. Obowiązują zapisy austriackiej ustawy o zabezpieczeniu zaopatrzenia nawozami i materiałem nasiennym. 9. Rękojmia, odpowiedzialność
Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi opierają się na założeniu, że prawidłowo wypełnił swoje obowiązki w związku z badaniem i zgłoszeniem wad. Roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od dostawy towaru zamówionego przez nas u zamawiającego. Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeżeli ustawowo przewidziane są dłuższe terminy. Jeżeli pomimo zachowania należytej staranności dostarczony towar obarczony jest wadą, która występowała już w momencie przejścia ryzyka, to towar ten, z zastrzeżeniem terminowo złożonego zgłoszenia – według naszego wyboru – poprawimy lub dostarczymy części zamienne. Zawsze należy nam dać możliwość uzupełnienia świadczenia w stosownym terminie. W przypadku drugiej, bezskutecznej próby uzupełnienia świadczenia zamawiający może bez szkody dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych odstąpić od umowy lub domagać się zmniejszenia wynagrodzenia. Roszczenia odszkodowawcze nie obowiązują w przypadku znacznych różnic w stosunku do ustalonej użyteczności. Zamawiającemu przysługuje regres wobec nas wyłącznie, jeżeli zamawiający nie zawarł ze swoimi odbiorcami umów, wykraczających poza zakres roszczeń ustawowych. Jeżeli sprzedawca, na podstawie postanowień prawnych, w oparciu o niniejsze warunki, zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej lekkomyślnie, to odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona: Odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków i jest ograniczona do wysokości szkody, możliwej do przewidzenia podczas zawarcia umowy. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje przy uszczerbkach na życiu, ciele i zdrowiu. Niezależnie od zawinienia sprzedawcy ewentualna odpowiedzialność sprzedawcy, w przypadku celowego przemilczenia wady, z tytułu gwarancji lub ryzyka pozyskania oraz na podstawie prawa o odpowiedzialności za produkt pozostaje niewzruszona. 10. Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa oraz wszelkie stosunki prawne między jej stronami podlegają prawu Austrii albo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejsce spełnienia świadczenia i miejscową właściwość sądową dla wszelkich sporów z niniejszej umowy określa się na naszą siedzibę, chyba że z potwierdzenia zlecenia wynika inaczej. Jeżeli poszczególne punkty niniejszych warunków są bezskutecznie, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia bezskutecznego strony sformułują prawidłowe postanowienie, pod względem gospodarczym możliwym najbardziej zbliżone do celu regulacji bezskutecznej.

DO GÓRY